Certifikace

Naše výrobky spĺňajú všetky požiadavky na stanovenie stavebno-technického vybavenia a požiarnu bezpečnosť stavieb, ktoré sú v súlade s normami:ČSN EN 73 0810, ČSN EN 73 0848 a ČSN EN 1634-1.

Výrobky sú odskúšané a certifikované v skúšobni PAVUS, a. s., Praha podľa NV č. 163/2002 Z. z. v platnom znení, skupina výrobkov 10.14.

Originály certifikátov i všetkých protokolov sú uložené u nás v sídle firmy, prístupné na nahliadnutie.

Certifikáty